ان كنت استفدت من محتوى المنتدى فاضغط على الاعلانات..

طلب تكويد استايل لمة العرب

  افضل مساهمة1
اختي جرح بتمني تكويد هاد الاستايل بسرعهبسرعه اختي ومشكوره
  افضل مساهمة2
جاري التكويد وناسف على التاخير


m13
  افضل مساهمة3
مرة اخرى جاري تصميم هنا
http://l0000l.ba7r.org/


m13
  افضل مساهمة4
overall_header
الكود:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
    {RICH_SNIPPET_GOOGLE}

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
 
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css">
 
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
{JAVASCRIPT}
<div class="top-nav">
<div class="Grid1000px">
<ul>
<li><a href="#">الرئيسيه</a></li>
<li><a href="#">المنتدى</a></li>
<li><a href="#">من نحن</a></li>
<li><a href="#">اتصل بنا</a></li>
</ul>
</div>
</div>
  <div class="header">
<div class="Grid1000px">
<a class="logo" href="#"></a>
<div class="hades-bg">
<p>
قال رسو الله صلى الله عليه وسلم: سيصيرُ الأمرُ إلى أن تَكونوا جُنودًا
مجنَّدةً جُندٌ بالشَّامِ، وجندٌ باليمنِ وجُندٌ بالعراقِ قالَ ابنُ حوالةَ:
خِر لي يا رسولَ اللَّهِ إن أدرَكْتُ ذلِكَ، فقالَ: عليكَ بالشَّامِ، فإنَّها
خيرةُ اللَّهِ من أرضِهِ، يَجتبي إليها خيرتَهُ من عبادِهِ،
فأمَّا إن أبيتُمْ، فعليكُم بيمنِكُم، واسقوا من غُدُرِكُم، فإنَّ اللَّهَ توَكَّلَ لي بالشَّامِ وأَهْلِهِ
</p>
</div>
</div>
</div>
  <div class="header-bottom">
<div class="Grid1000px">
<ul>
  <li><a href="/register">التسجيل</a></li>
<li><a href="/profile?mode=editprofile&tt=1">لوحه التحكم</a></li>
<li><a href="#">رابط نصى</a></li>
<li><a href="#">رابط نصى</a></li>
<li><a href="#">رابط نصى</a></li>
</ul>
<form action="search" class="searchform" method="get">
<input type="text" onblur="if(this.value==''){this.value='ادخل كلمة البحث...'};" onfocus="if(this.value=='ادخل كلمة البحث...'){this.value=''};" name="search_keywords" value="ادخل كلمة البحث..." size="24">
<label><input type="submit" name="go" value="" class="searchsubmit" title="ابدأ البحث"></label>
</form>
</div>
</div>
  <div class="user-area">

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="NameUsers"><strong>أهلاً وسهلاً بك <a>{LOGGED_AS}</a>.</strong></div>
<div class="ControlUser">
<ul>
<li><a rel="nofollow" class="simptip-position-bottom" title="لوحة التحكم الخاصة بك" id="usercptools" href="/profile?mode=editprofile" accesskey="3">
  <div class="fa fa-cogs"></div></a><script type="text/javascript"> vbmenu_register("usercptools"); </script></li>
<li><a class="simptip-position-bottom" title="الاشعارات" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=notifications" accesskey="3"><div class="fa fa-comment"></div></a></li>
<li><a rel="nofollow" class="simptip-position-bottom" title="اشتراكاتك" href="/search?search_id=watchsearch" accesskey="3"><div class="fa fa-th-large"></div></a></li>
<li><a class="simptip-position-bottom" title="مشاركات اليوم" href="/search?search_id=newposts" accesskey="2"><div class="fa fa-th"></div></a></li>
</ul>
</div>


<!-- END switch_user_logged_in --> 
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<!-- login form -->
<form class="login-area" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)" method="post" action="login">
<script src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=387" type="text/javascript"></script>
<!-- Username -->
<label class="input"><span class="icon username-icon"></span>
<input type="text" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" value="User Name" tabindex="101" accesskey="u" size="10" name="username" class="usernnavbar_ame"></label>
<!-- Password -->
<label class="input"><span class="icon password-icon"></span>
<input type="password" value="Password" onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" tabindex="102" size="10" name="password" class="navbar_password"></label>
<!-- checkbox -->
<label class="login-checkbox">
<input type="checkbox" checked="" accesskey="c" class="cb_cookieuser_navbar" tabindex="103" value="1" name="autologin">
<span class="check-box"></span>
</label>
<!-- button -->
<input type="submit" name="login" accesskey="s" tabindex="104" value="تسجيل الدخول" class="signin_submit">
<a href="Lregister">تسجيل عضويه جديدة</a>
</form>
<!-- / login form -->
<!-- END switch_user_logged_out -->

</div>
 
 
<!-- Content container -->
<div class="container">
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:100%; text-align:right">
      <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="right"><br />

<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
      
          <div class="navbar" style="font-size:10pt"><a href="/" accesskey="1"><img class="inlineimg" src="http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/sada-elsham/vbimg/misc/navbits_start.gif" alt="" border="0" /></a> <strong>لمة العرب</strong></div>
      
   </td>
</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr align="center">
      
      
         <td class="vbmenu_control"><a rel="nofollow">{GENERATED_NAV_BAR}</a></td>

      
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->

<br />
 
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="tcat">أهلا وسهلا بك إلى لمعة العربي.</td>
</tr>
<tr>
   <td class="alt1">
      
   </td>
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->
                  <!-- END switch_user_logged_out -->
<br />
 
   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->


m13
  افضل مساهمة5
overall_footer_end

الكود:

<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<table>
   <tr>
      <td>
         <div>
            <div>
               <div>
<!-- END html_validation -->
               </div>
            </div>
            <!-- BEGIN switch_footer_links -->
            <div align="center">
               <div class="gen">
                  <!-- BEGIN footer_link -->
                     <!-- BEGIN switch_separator -->&nbsp;|&nbsp;<!-- END switch_separator -->
                     <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                  <!-- END footer_link -->
               </div>
            </div>
            <!-- END switch_footer_links -->
         </div>
         {PROTECT_FOOTER}
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
    FB.init({
      appId      : {switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID},
      cookie    : true,
      xfbml      : true,
      oauth      : true,
      version    : 'v2.3'
    });

  (function(d, s, id){
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) {return;}
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>
  <br>
</div>
  </div>
</div>
</div>
  <div class="footer">
<div class="Grid1000px">
<a class="logo-footer" href="#"></a>
<div class="important-links">
<h3>روابط تهمك</h3>
<ul>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
</ul>
</div>
<div class="important-links">
<h3>روابط تهمك</h3>
<ul>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
<li><a href="#">احد الروابط الهامه</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
  <div class="footer-bottom">
<div class="Grid1000px">
<a href="#"></a>
<a class="t3qnyiat" href="http://www.t3qnyiat.com/">t3qnyiat</a>
</div>
</div>
</body>
</html>


m13
  افضل مساهمة6
ورقة ال CSS

الكود:

body {
    background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://i35.servimg.com/u/f35/16/46/77/76/body10.jpg") repeat scroll 0 0;
    color: rgb(34, 34, 34);
    direction: rtl;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
.clear {
    clear: both;
    display: block;
    height: 0;
    overflow: hidden;
    visibility: hidden;
    width: 0;
}
a {
    color: rgb(107, 158, 23);
    text-decoration: none;
}
h1, h2, h3, h4, h5, h6, ul, ol {
    list-style: outside none none;
    margin: auto;
    padding: 0;
}
.Grid1000px {
    clear: both;
    margin: auto;
    padding: 0 10px;
    width: 980px;
}
.top-nav {
    background: rgb(40, 154, 225) none repeat scroll 0 0;
    border-bottom: 3px solid rgb(32, 124, 181);
    color: rgb(255, 255, 255);
    height: 54px;
}
.top-nav ul {
    float: right;
}
.top-nav ul li {
    border-left: 1px solid rgb(32, 124, 181);
    float: right;
    font: bold 14px/54px "Droid Arabic Kufi",Tahoma;
    height: 54px;
    padding: 0 15px;
}
.top-nav ul li a {
    color: rgb(255, 255, 255);
}
.top-nav ul li:hover {
    background: rgb(123, 189, 19) none repeat scroll 0 0;
    transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
}
.top-nav ul li:last-child {
    border-left: 0 solid rgb(0, 0, 0);
}
.header {
    background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://i35.servimg.com/u/f35/16/46/77/76/header11.jpg") repeat scroll 0 0;
    height: 242px;
}
.header .Grid1000px {
    background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://i35.servimg.com/u/f35/16/46/77/76/header10.jpg") repeat scroll 0 0;
    height: 242px;
}
.hades-bg {
    background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://i35.servimg.com/u/f35/16/46/77/76/7ades-11.png") no-repeat scroll 0 0;
    float: left;
    font: bold 11px/24px "Droid Arabic Kufi","Droid Arabic Kufi",Tahoma;
    height: 222px;
    margin-top: 10px;
    width: 497px;
}
.hades-bg p {
    color: rgb(255, 255, 255);
    margin: auto;
    padding: 0;
    position: relative;
    text-align: center;
    top: 101px;
    width: 461px;
}
.logo {
    background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://i35.servimg.com/u/f35/16/46/77/76/logo-h10.png") repeat scroll 0 0;
    display: inline-block;
    float: right;
    height: 178px;
    margin-top: 35px;
    width: 268px;
}
.header-bottom {
    background: rgb(58, 58, 58) none repeat scroll 0 0;
    height: 60px;
}
.header-bottom ul {
    float: right;
}
.header-bottom ul li {
    background: rgb(40, 154, 225) none repeat scroll 0 0;
    border-radius: 3px;
    float: right;
    font: bold 12px/36px "Droid Arabic Kufi",Tahoma;
    height: 36px;
    margin-left: 8px;
    margin-top: 12px;
    padding: 0 12px;
    transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
}
.header-bottom ul li a {
    color: rgb(255, 255, 255);
}
.header-bottom ul li:hover {
    background: rgb(145, 193, 40) none repeat scroll 0 0;
    margin-top: 10px;
    transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
}
.searchform {
    float: left;
    margin-top: 12px;
}
.searchform input[type="text"] {
    border: 0 solid rgb(0, 0, 0);
    color: rgb(136, 136, 136);
    float: right;
    font: 10px/35px "Droid Arabic Kufi","Droid Arabic Kufi",Tahoma;
    height: 35px;
    padding: 0 10px;
    width: 180px;
}
.searchform label {
    background: #C00C00 none repeat scroll 0 0;
    cursor: pointer;
    display: inline-block;
    float: left;
    height: 35px;
    text-align: center;
    width: 40px;
}
.searchform input[type="submit"] {
    background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://i35.servimg.com/u/f35/16/46/77/76/spirte10.png") repeat scroll -6px -5px;
    border: 0 solid rgb(0, 0, 0);
    cursor: pointer;
    float: left;
    height: 20px;
    left: 10px;
    position: relative;
    top: 7px;
    width: 19px;
}

.user-area {
    background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0 0;
    border-right: 10px solid #C00C00;
    box-shadow: 0 0 5px rgb(181, 181, 181);
    font-family: "Droid Arabic Kufi",Tahoma;
    font-size: 12px;
    line-height: 70px;
    margin: 15px auto auto;
    min-height: 70px;
    padding: 0 10px;
    width: 980px;
}
.login-area .input, .login-area a {
    border: 1px solid rgb(40, 154, 225);
    border-radius: 3px;
    color: rgb(40, 154, 225);
    display: inline-block;
    font: bold 11px "Droid Arabic Kufi","Droid Arabic Kufi",Tahoma;
    padding: 0 10px;
}
.login-area .input {
    float: right;
    height: 40px;
    margin-left: 10px;
    width: 236px;
}
.login-area input {
    border: 0 solid rgb(0, 0, 0);
    color: rgb(40, 154, 225);
    font: bold 11px "Droid Arabic Kufi","Droid Arabic Kufi",Tahoma;
}
.login-area {
    margin-right: 10px;
    position: relative;
    top: 15px;
}
.login-checkbox input {
    display: none;
}
.login-checkbox span {
    background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://i35.servimg.com/u/f35/16/46/77/76/spirte10.png") repeat scroll -4px -77px;
    display: block;
    height: 42px;
    width: 79px;
}
.login-checkbox input:checked + span {
    background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://i35.servimg.com/u/f35/16/46/77/76/spirte10.png") repeat scroll -4px -31px;
}
.login-checkbox {
    cursor: pointer;
    float: right;
}
.login-area input[type="submit"] {
    background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0 0;
    border: 1px solid rgb(40, 154, 225);
    border-radius: 3px;
    color: rgb(40, 154, 225);
    cursor: pointer;
    display: inline-block;
    font: bold 11px "Droid Arabic Kufi","Droid Arabic Kufi",Tahoma;
    height: 42px;
    margin-right: 10px;
    padding: 0 10px;
    position: relative;

}
.login-area input[type="text"], .user-area input[type="password"] {
    height: 38px;
    width: 205px;
}
.icon {
    display: inline-block;
    position: relative;
}
.username-icon {
    background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://i35.servimg.com/u/f35/16/46/77/76/spirte10.png") repeat scroll -32px -5px;
    height: 20px;
    margin-left: 5px;
    top: 6px;
    width: 20px;
}
.password-icon {
    background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://i35.servimg.com/u/f35/16/46/77/76/spirte10.png") repeat scroll -58px -5px;
    height: 20px;
    margin-left: 5px;
    top: 6px;
    width: 15px;
}
.login-area a {
    height: 40px;
    line-height: 40px;
    margin-right: 6px;
    position: relative;
}
.login-area a:hover, .login-area input[type="submit"]:hover {
    background: rgb(40, 154, 225) none repeat scroll 0 0;
    color: rgb(255, 255, 255);
    transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
}
.container {
    background: rgb(242, 242, 242) none repeat scroll 0 0;
    border-right: 10px solid rgb(40, 154, 225);
    box-shadow: 0 0 5px rgb(181, 181, 181);
    margin: 15px auto auto;
    padding: 10px;
    width: 980px;
}
.forumCenter a {
    font-family: "Droid Arabic Kufi",Tahoma !important;
}
.forumCenter {
    font-family: "Droid Arabic Kufi",Tahoma !important;
}
.tborder {
    background: rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0 0;
    border: 1px solid rgb(151, 188, 49);
    color: rgb(0, 0, 0);
}
.tcat {
    background: #C00C00 none repeat scroll 0 0;
    color: rgb(255, 255, 255);
    font: bold 10pt tahoma,geneva,lucida,"lucida grande",arial,helvetica,sans-serif;
}
.thead {
    background: rgb(35, 35, 35) none repeat scroll 0 0;
    color: rgb(255, 255, 255);
    font: bold 11px tahoma,verdana,geneva,lucida,"lucida grande",arial,helvetica,sans-serif;
}
.forumline {
    background-color: #CA0A02;
    border-radius: 5px 5px 0 0;
    padding: 40px 5px 5px;
}
.footer {
    background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://i35.servimg.com/u/f35/16/46/77/76/header11.jpg") repeat scroll 0 0;
    border-top: 44px solid rgb(58, 58, 58);
    margin-top: 15px;
}
.footer .Grid1000px {
    background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://i35.servimg.com/u/f35/16/46/77/76/header10.jpg") repeat scroll 0 0;
    height: 242px;
}
.footer .important-links {
    float: left;
    margin-right: 15px;
    margin-top: 25px;
}
.footer .important-links ul {
    float: right;
    margin-left: 20px;
}
.footer .important-links ul li {
    font: 12px/30px "Droid Arabic Kufi","Droid Arabic Kufi",Tahoma;
}
.footer .important-links ul li a {
    color: rgb(255, 255, 255);
}
.footer .important-links h3 {
    color: rgb(255, 255, 255);
    font: bold 14px "Droid Arabic Kufi","Droid Arabic Kufi",Tahoma;
    margin: 5px 0;
}
.footer-bottom {
    background: rgb(35, 35, 35) none repeat scroll 0 0;
    font: bold 14px/50px "Droid Arabic Kufi","Droid Arabic Kufi",Tahoma;
    height: 50px;
}
.footer-bottom a {
    color: rgb(255, 255, 255);
}
.logo-footer {
    background: rgba(0, 0, 0, 0) url("http://i35.servimg.com/u/f35/16/46/77/76/logo-h10.png") repeat scroll 0 0;
    display: inline-block;
    float: right;
    height: 186px;
    margin-top: 30px;
    width: 283px;
}
 
          .NameUsers {
    color: #000;
    float: right;
    font-family: "Droid Arabic Kufi","Open Sans",sans-serif;
    font-size: 0.8em;
    margin-left: 15px;
}
  .NameUsers a {
    color: #000;
    text-decoration: none;
}
  .ControlUser {
    padding-bottom: 10px;
    padding-left: 10px;
}
  .ControlUser ul {
    margin: 4px 0 12px;
    padding: 0 0 0 10px;
}
  .ControlUser li {
    background: rgb(245, 245, 245) none repeat scroll 0 0;
    border: 1px solid rgb(204, 204, 204);
    border-radius: 5px;
    box-shadow: 0 0 1px rgb(204, 204, 204);
    color: rgb(112, 129, 144);
    display: inline-block;
    font-size: 21px;
    height: auto;
    margin: 20px 5px;
    padding: 0 3px;
    text-shadow: 0 1px 0 rgb(255, 255, 255);
    width: auto;
}


m13
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى