اريد تكويد هذا الاستايل بتقنيه احترافيه

  افضل مساهمة1
السلام عليكم
أعزائي وأحبائي
أعضاء الابداع العربي

رابط صوره الاستايل الذي اختارته 
https://i.servimg.com/u/f84/17/61/43/93/ao__10.png
رابط منتداك ؟
http://arab-ibda3.0wn0.com/


وشكرا مقدما لجهدكم العظيم
جزائكم الله كل خيرا
  افضل مساهمة2
http://jar711.logu2.com/
جاري هنا التكويد ,,


m13
  افضل مساهمة3
تم التكويد

overall_footer_end

الكود:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<table>
   <tr>
      <td>
         <div>
            <div>
               <div>
<!-- END html_validation -->
               </div>
            </div>
            <!-- BEGIN switch_footer_links -->
            <div align="center">
               <div class="gen">
                  <!-- BEGIN footer_link -->
                     <!-- BEGIN switch_separator -->&nbsp;|&nbsp;<!-- END switch_separator -->
                     <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                  <!-- END footer_link -->
               </div>
            </div>
            <!-- END switch_footer_links -->
         </div>
         {PROTECT_FOOTER}
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
    FB.init({
      appId      : {switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID},
      cookie    : true,
      xfbml      : true,
      oauth      : true,
      version    : 'v2.3'
    });

  (function(d, s, id){
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) {return;}
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>
    <style>
 .nffb{
   background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_28.png');
   background-repeat:repeat;
   height:33px;
   width:100%;
}
.nffl{
   background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_27.png');
   float:left;
   height:33px;
   background-repeat:no-repeat;
   width:432px;
}   
.nffr{
   background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_29.png');
   background-repeat:no-repeat;
   height:33px;
   width:166px;
   float:right;
 }

 .nffl a{
       float:left;
    color: #FFFFFF;
    display: block;
    font-size: 15px;
    line-height: 5px;
    padding: 5px 0;
    text-align: center;
  width: 70px;
    margin-top: 9px;
    font-family:"Droid Arabic Kufi"; 
}
.ffb{
   background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_31.png');
   background-repeat:repeat;
   height:74px;
   width:100%;
}
.ffl{
   background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_30.png');
   float:left;
   height:74px;
   background-repeat:no-repeat;
   width:204px;
}   
.ffr{
   background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_32.png');
   background-repeat:no-repeat;
   height:74px;
   width:271px;
   float:right;
 }
 .nfd{
   background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_34.png');
 float:right;       
   background-repeat:no-repeat;
   height:33px;
   width:652px;
margin-right: 300px;         
}

 
.nfr{
   background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_33.png');
   background-repeat:repeat;
   height:33px;
   width:100%;     
 }       
  </style>         
  <div class="nffb">
  <div class="nffr">
    </div>
  <div class="nffl">
        <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
          <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
          <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
          <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
          <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
          <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>

    </div></div>
  <div class="nfr">
  <div class="nfd"></div></div>
    <div class="ffb">
  <div class="ffr">
    </div>
  <div class="ffl"></div> </div>
</body>
</html>


m13
  افضل مساهمة4
overall_header

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
  <style>
body{
   background-color: #FFFFFF; 
   margin:0px 0px 0px 0px;
}
.nnb{
   background-color: #FFFFFF; 
   height:35px;
   width:100%;
}
.nnl{
   background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_11.png');
   float:left;
   height:28px;
   background-repeat:no-repeat;
   width:201px;
 margin-left: 10px;
 margin-top: 3px;   
}   
.nnr{
 background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_12.png');   
   height:28px;
   width:478px;
   float:right;
 margin-top: 2px;
 color: #FFFFFF;       
}
.nnl a{
   float:left;
   height:35px;
   width:24px;
}
.nnr2 a{height:28px;
   width:30px;
   float:right;
 margin-top: 2px;
 color: #171E66;       

.nnr2 {height:28px;
   width:30px;
   float:right;
 margin-top: 2px;

.nnr22 a{
       float:right;
    color: #171E66;
    display: block;
    font-size: 15px;
    line-height: 5px;
    padding: 5px 0;
    text-align: center;
  width: 112px;
    margin-top: 2px;
    font-family:"Droid Arabic Kufi"; 

.nnr22 {

   float:right;
 margin-top: 2px;

   
.hhb{
   background-color:#FFFFFF;
   background-repeat:repeat;
   height:105px;
   width:100%;
}
   
.hhr{
 background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_15.png');
   background-repeat:no-repeat;   
   height:105px;
   width:292px;
   float:right;
 margin-right: 20px;
   
}
.hhr a{   
   float:right;
    height:105px;
   width:292px;   
}
.hhl {
    background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_16.png'); 
    background-repeat:no-repeat; 
   float:left;
   height:105px;
   width:204px;
 margin-left: 10px;
}
.nn22{
   background-color:#151C64;
   background-repeat:repeat;
   height:35px; 
}
.nn22r{
   background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_14.png');
   background-repeat:no-repeat;
   height:28px;
width:456px;
   float:right;
      margin-top: 3px;   
}
.nn22r a{
   
     float:right;
    color: #FFFFFF;
    display: block;
    font-size: 15px;
    line-height: 5px;
    padding: 5px 0;
    text-align: center;
width: 90px;
    margin-top: 3px;
    font-family:"Droid Arabic Kufi"; 

}

 
.clfx::after {
    clear: both;
    content: "";
    display: block;
    height: 0;
    width: 100%;

.p-wd {
    margin: 0 auto;
    width: 100%;

.ibda3arabyb{
    padding: 0;
    background:url(http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/uo_ouo32.png) top repeat; 
    color:#0A7892;
}
.ibda3araby{
padding: 0 90px 5px 100px;
    background:url(http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/uo_ouo31.png) right top no-repeat;
    color:#0A7892;
    font-weight: bold;
    font-family: "Simplified Arabic","Times New Roman",Times,serif;
    font-size: 18px;
}
.ibda3araby a{
    color: #151C64;
    text-decoration: none;
}
   
.forumline{ background:   
url(http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_18.png) top left  no-repeat,
url(http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_20.png) top right no-repeat,
url(http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_19.png) top repeat-x,
url(http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_21.png) bottom left no-repeat,
url(http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_23.png) bottom right no-repeat,
url(http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_24.png) bottom  repeat-x,   
url(http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_26.png) right  repeat-y,
url(http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/ao_10_25.png) left repeat-y;
padding: 48px 36px 49px 33px; border:0px;}

</style>

</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
<div class="nnb">
<div class="nnr">
  <div class="nnr2"><a href="/" title="الرئسيسة"></a>
  </div>
  <div class="nnr22">
    <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
          <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
          <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
          <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
  </div></div>
<div class="nnl">
<a href="#" title="فيس بوك"></a>
  <a href="#" title="تويتر"></a>
<a href="#" title="يوتيوب"></a>
  <a href="#" title="rss"></a>
<a href="#" title="قوقل بلس"></a>
 
</div></div>
<div class="nn22">
 <div class="nn22r">
  <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
          <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
          <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
          <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
            <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
  </div>  </div> 
<div class="hhb">
<div class="hhr"><a href="/" title="عرب ابداع"></a>
</div>
<div class="hhl"> 
</div></div><div class="p-wd">
 <div class="ibda3arabyb">
<div class="ibda3araby">
                                   
 <marquee valign="middle" align="center" truespeed="" loop="INFINITE" scrollamount="3" direction="right" scrolldelay="60" onmouseout="this.start()" onmouseover="this.stop()" dir="rtl" style="white-space: nowrap;">
                                     
  <!--                  بداية الخبر                  -->
  <a target="_blank" href="#">هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة</a> |                 
    <a target="_blank" href="#">هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة</a> |                 
    <a target="_blank" href="#">هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة</a> |                 
    <a target="_blank" href="#">هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة</a> |                 
    <a target="_blank" href="#">هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة</a> |                 
  <!--                  نهاية الخبر                  -->                 
 </marquee>
                                   
</div>                   
</div></div>
 <br>  <br>                   
   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->


m13
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى