تكويد هذا الاستايل

  افضل مساهمة1
السلام عليكم

انا عايز تكويد هذا الاستايل باحترافيه بدون اى اخطاء ارجوكم

https://i.servimg.com/u/f86/18/04/55/46/untitl11.png


رابط منتداى http://egyptian10.forumegypt.net/

وشكرا مقدماً
  افضل مساهمة2
جاري تكويد


m13
  افضل مساهمة3
تم تكويد ناسف على التاخير
overall_footer_end
الكود:

<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<table>
   <tr>
      <td>
         <div>
            <div>
               <div>
<!-- END html_validation -->
               </div>
            </div>
            <!-- BEGIN switch_footer_links -->
            <div align="center">
               <div class="gen">
                  <!-- BEGIN footer_link -->
                     <!-- BEGIN switch_separator -->&nbsp;|&nbsp;<!-- END switch_separator -->
                     <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                  <!-- END footer_link -->
               </div>
            </div>
            <!-- END switch_footer_links -->
         </div>
         {PROTECT_FOOTER}
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
    FB.init({
      appId      : {switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID},
      cookie     : true,
      xfbml      : true,
      oauth      : true,
      version    : 'v2.3'
    });

  (function(d, s, id){
     var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
     if (d.getElementById(id)) {return;}
     js = d.createElement(s); js.id = id;
     js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
     fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
   }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>
  <style>
.ffb {
    background-image: url("http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/untitl29.png");
    background-repeat: repeat;
    height: 132px;
    width: 100%;
}
.ffr {
    background-image: url("http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/untitl30.png");
    background-repeat: no-repeat;
    float: right;
    height: 132px;
    width: 323px;
}
 .ffl {
    background-image: url("http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/untitl31.png");
    background-repeat: no-repeat;
    float: left;
    height: 132px;
    width: 516px;
}
.ffl a {
    float: left;
    height: 50px;
    margin-left: 10px;
    margin-top: 20px;
    width: 115px;
}  
  </style>
 <div class="ffb">
   <div class="ffr"></div>
     <div class="ffl">
 <a href="/contact" title="الادارة"></a>
 <a href="/contact" title="اتصل بنا"></a>
 <a href="/statistics" title="احصائيات"></a>
       <a href="/" title="المنتدى"></a>      
   </div>
 </div>
</body>
</html>


m13
  افضل مساهمة4
overall_header
الكود:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
  <style>
 

  body{ 
        background:#EEEEEE repeat scroll 0 0 !important;
      padding:0; 
      margin: 0; 
    }
tr.post td {
       
            text-align: center;
       
        }
th {
    background: #CC0000 url("http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/grey-u10.png") repeat-x scroll 0 0;

}
 td.cat, td.catBottom, td.catHead, td.catLeft, td.catRight, td.catSides{
    background: #CC0000 url("http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/grey-u10.png") repeat-x scroll 0 0;
    border: 1px solid #FC4A4A;
    border-top-left-radius: 5px;
    border-top-right-radius: 5px;
    clear: both;
    color: rgb(255, 255, 255) !important;
    font: 11px Droid Arabic Kufi;
    padding: 0;
    width: 100%;
}
td.row1, td.row1.over:hover {
    background:#EEEEEE url("http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/newbtn10.png") repeat-x scroll left bottom;
    border-top: 0 none;

}
td.row3 {
  background: #EEEEEE url("http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/newbtn10.png") repeat-x scroll left bottom;
    border-top: 0 none;
}
td.row1.over:hover, td.row2 {
 background: #EEEEEE url("http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/newbtn10.png") repeat-x scroll left bottom;
    border-top: 0 none;
}
td.rowpic {
    background: #EEEEEE url("http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/newbtn10.png") repeat-x scroll left bottom;
    border-top: 0 none;
}
td.row3Right, td.spaceRow {
    background: #EEEEEE url("http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/newbtn10.png") repeat-x scroll left bottom;
    border-top: 0 none;
}
#smileyContainer, .smile-status-box {  float: left !important;}
.postdetails.poster-profile a img  {
    max-height: 300px;
    max-width: 150px;
}


.postbody img {
    max-width: 600px;
    /* Resize the image for IE6 */
    width: expression(this.width > 600 ? 600: true);


  .signature_div img {max-height: 300px;  max-width: 600px;  }


/*** كود وضع البسمله بدون خطوط ***/
.hr {
background: url(http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png) no-repeat;
background-position: top;
text-align: center;
vertical-align: text-bottom;
padding: 0px 325px 210px;
line-height: normal;
}
/*** Ahmed M!Do ***/

a:link
{
text-decoration: none;
}

a:visited
{
text-decoration: none;
}

a:active
{
text-decoration: none;
}

a:hover
{
text-decoration: none;
}
.forumline{ background:   
url(http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/untitl20.png) top left  no-repeat,
url(http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/untitl21.png) top right no-repeat,
url(http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/untitl19.png) top repeat-x,
url(http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/untitl16.png) bottom left no-repeat,
url(http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/untitl15.png) bottom right no-repeat,
url(http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/untitl18.png) bottom  repeat-x,   
url(http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/untitl22.png) right  repeat-y,
url(http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/untitl23.png) left repeat-y;
padding: 75px 44px 52px 45px; border:0px;}
.hhb{
   background-image:url('http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/untitl24.png');
   background-repeat:repeat;
   height:210px;
       width:100%;
   }
.hhl{
   background-image:url('http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/uo_ouo31.png');
   background-repeat:no-repeat;
   float:left;
   height:210px;
   width:304px;
}   
.hhr{
   background-image:url('http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/uo_ouo33.png');
   background-repeat:no-repeat;
   float:right;
   height:210px;
   width:484px;
}

#login {
    margin-right: 46px;
    margin-top: 85px;
    position: absolute;
    text-align: right;
}
   
#login .user{
   width:200px;
   height:25px;
   text-align:center;
   font:11px Tahoma;
   padding:0;
   }
#login .pass{
  margin-top:12px;
   width:200px;
   height:25px;
   text-align:center;
   font:11px Tahoma;
   padding:0;
   }
#login .mainoption {
        background-color: rgb(148, 192, 65);
    border-width: 0;
    color: rgb(255, 255, 255);
  margin:5px;
   width:70px;
   height:30px;
 float:left;
   }


#aa{ color: rgb(204, 0, 0);
   text-align:center;
  margin-right:46px;
  position:absolute;
  margin-top:95px;
     width:200px;
   font:14px Tahoma;   
   }

.hhr a {
    display: block;
    float: right;
    height: 60px;
    transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
    width: 120px;
}
.hhl a {
    display: block;
    float: left;
    height: 60px;
    width: 60px;
}
.nnb{
   background-image:url('http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/uo_ouo35.png');
   background-repeat:repeat;
   height:61px;
   width:100%;
   }
.nnr{
   background-image:url('http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/untitl28.png');
   background-repeat:no-repeat;
 margin: 0 auto;
   height:61px;
   width:779px;
   }
    .hhe{
   background-image:url('http://i86.servimg.com/u/f86/16/46/77/76/uo_ouo34.png');
   background-repeat:no-repeat;
    margin: 0 auto;
   height:210px;
   width:136px;
   }
  </style>
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
<div class="hhb">
<div class="hhl">
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <form action="/login.forum?redirect=/" method="post" name="form_login">
<div id="login" width="100%" align="center">
 <div><input class="user" style="font-size: 11px" id="Post" type="text" name="username" size="10" value="اسم العضو" onclick="if(this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" onblur="if (this.value ==  '') this.value = 'اسم العضو';" />  </div>
 <div><input class="pass" style="font-size: 11px" id="Post" type="password" name="password" size="10" value="....." onclick="if(this.value == '.....') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '';" />  </div>
 <div><input type="submit" class="mainoption" name="login" value="دخول"tabindex="104" /> </div>
  <div><input class="radio" type="checkbox" checked="checked" name="autologin" style="margin:15px 0;float:left;" /> </div>
        </div>
        </form>
          <!-- END switch_user_logged_out -->
     
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <div id="aa">{LOGGED_AS}<br />
      {LAST_VISIT_DATE}</div>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
<a title="rss" href="#"></a>
<a title="قوقل بلس" href="#"></a>
<a title="فيس بوك" href="#"></a>   
</div>
<div class="hhr">
<a title="التسجيل" href="/register"></a>
<a title="المعلومات" href="/faq"></a>
<a title="اتصل بنا" href="/contact"></a> 
  </div>
 <div class="hhe"></div>
</div>
<div class="nnb">
  <div class="nnr"></div>
 </div> 
   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->


m13
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى