ان كنت استفدت من محتوى المنتدى فاضغط على الاعلانات..

طلب تعديل عرض اطار المنتدى

  افضل مساهمة1
 قالب الهيدر للتعديل


الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        $(document).ready(function() {           
            Ticker.start({
              height : {switch_ticker.HEIGHT},
              spacing : {switch_ticker.SPACING},
              speed : {switch_ticker.SPEED},
              direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
              pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
        });
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
  _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

  <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
  _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
  _gaq.push(['b._trackPageview']);
  <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}
<div id="login-forum">
  <div class="socail-media">
      <div class="facebook">
      <a class="so-linke" href="#" title="صفحتنا على الفيس بوك" target="_blank"></a>
      </div>
      <div class="twitter">
      <a class="so-linke" href="#" title="قريباً" target="_blank"></a>
      </div>
      <div class="google">
      <a class="so-linke" href="#" title="قريباً" target="_blank"></a>
      </div>
      <div class="youtube">
      <a class="so-linke" href="#" title="قريباً" target="_blank"></a>
      </div>
      <div class="rss">
      <a class="so-linke" href="#" title="RSS FEED" target="_blank"></a>
      </div>
  </div>

  <div class="login">
<!-- HERE -->


<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="login2">
    <ul class="login_details">
    <li class="username"><a><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/uo-ouo14.gif" class="avatarlogin" border="0"/><span>{LOGGED_AS}</span></li>
       
    <li class="notificat"><div class="fullimg not-icon"></div><small><span id="notifications" style="cursor: pointer;"><a href="#">التنبيهات الواردة:</a></span></small></li>
    <li id="user-01" class="pmunread" title="الرسائل الخاصة">
      <a href="/privmsg?folder=inbox" class="fullimg pmnone-icon"><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/1115.png" border="0" title="" alt=""/></a>
     
    </li> 
    <li id="user-02" class="vmunreadcount" title="لوحة التحكم">
      <a href="/profile?mode=editprofile" class="fullimg vmnone-icon"><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/1311.png" border="0" title="" alt=""/></a>
       
    </li>
    <li id="user-03" class="friendreqcount" title="طلبات الصداقة">
      <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes" class="fullimg frnone-icon"><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/1212.png" border="0" title="" alt=""/></a>
       
    </li>
    <li id="user-04" class="repcount" title="الدخول لعلبة الدردشة">
      <a href="/chatbox/index.forum?" class="fullimg repnone-icon"><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/1511.png" border="0" title="" alt=""/></a>
     
    </li> 
   
    <li id="signout" class="signout" title="شعارات">
    <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=notifications" class="fullimg signout-icon"><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/1611.png" border="0" title="" alt=""/></a>
    </li>
    </ul>

 </div>
 
 <!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="login">
 <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
            <form action="login" method="post" onSubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
          <script type="text/javascript" src="http://malek-designer.com/clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script> 
        <input type="text" class="txtinput" name="username" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onBlur="if(this.value == '')this.value = 'اسم العضو'" onFocus="if(this.value == 'اسم العضو')this.value=''" >
        <input type="password" class="passinput" name="password" tabindex="102" value="xxxxxxxxxx" onBlur="if(this.value == '')this.value = 'xxxxxxxxxx'" onFocus="if(this.value == 'xxxxxxxxxx')this.value=''" >
        <input type="submit" class="buttonsub" name="login" value="دخول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك."  >
          <div class="checkbox"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" ></label></div>
          <input type="hidden" name="s" value="" >
          <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" >
          <input type="hidden" name="do" value="login" >
          <input type="hidden" name="md5password" >
          <input type="hidden" name="md5password_utf" >
          </form>
          <!-- END switch_user_logged_out -->
 </td>

</div>
<!-- HERE -->

</div>

</div>
<!-- logo -->
<div class="main-header">
<div class="logo">
<div class="malek-logo fa-spin"></div>
  <a href="/" style="display:block;height: 157px;width: 336px;"></a>
</div>
  <div class="main-banner">
      <div class="banner-cnt">
        <div id="h-banner-a">
            <img class="bottom" src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/uo_ouo54.jpg" />
        <a class="main-bnr-link" href="#" target="_blank"><img class="top" src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/uo_ouo34.png" /></a>
        </div>
        <div id="h-banner-b">
            <img class="bottom" src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/uo_ouo54.jpg" />
        <a class="main-bnr-link" href="#" target="_blank"><img class="top" src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/714.png" /></a>
        </div>
        <div id="h-banner-c">
        <img class="bottom" src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/uo_ouo54.jpg" />
                          <a class="main-bnr-link" href="/" target="_blank"><img class="top" src="http://i68.servimg.com/u/f68/16/46/77/76/812.png" /></a>
        </div>
      </div>
  </div> 
</div>
<div class="main-bottun-td">
<div class="main-bottun-left">

</div>
<div class="main-bottun-right">
  <div class="main-bottun-cnt">
      <div class="main-bt-1">
                  <a class="main-btn-link" style="font-size: 18px; font-family:Droid Arabic Kufi; color: rgb(255, 255, 255); padding:0px 25px 0px 25px" align="right" href="/">الرئيسية</a>
      </div>
      <div class="main-bt-2">
                  <a class="main-btn-link" style="font-size: 18px; font-family:Droid Arabic Kufi; color: rgb(255, 255, 255); padding:0px 25px 0px 25px" align="right" href="/faq">التعليمات</a>
      </div>
     
      <div class="main-bt-3">
                  <a class="main-btn-link" style="font-size: 18px; font-family:Droid Arabic Kufi; color: rgb(255, 255, 255); padding:0px 25px 0px 25px" align="right" href="/register">التسجيل</a>
      </div>
      <div class="main-bt-4">
                  <a class="main-btn-link" style="font-size: 18px; font-family:Droid Arabic Kufi; color: rgb(255, 255, 255); padding:0px 25px 0px 25px" align="right" href="/profile?mode=sendpassword">استرجاع</a>
      </div>
     
      <div class="main-bt-5">
      <a class="main-btn-link" style="font-size: 18px; font-family:Droid Arabic Kufi; color: rgb(255, 255, 255); padding:0px 25px 0px 25px" align="right" href="/contact">إتصل بنا</a>
      </div>
  </div>
</div>

  افضل مساهمة2
القالب ناقص اخي العزيز ضع كامل القالب بورقة txt
وحمله باي مركز رفع وضعه هنا


m13
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى