ان كنت استفدت من محتوى المنتدى فاضغط على الاعلانات..

حصريا كود شريط احلى منتدى بحقوق منتداك مجانا

  افضل مساهمة1
الكود:
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <!-- BEGIN switch_recent_jquery -->
    <script src="{JS_DIR}jquery1.9/jquery-migrate-1.4.1.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JQUERY_DIR}browser/v1.0/jquery.browser.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JQUERY_DIR}support/jquery.support.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_recent_jquery -->
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>  
    {RICH_SNIPPET_GOOGLE}

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="https://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JQUERY_DIR}ticker/ticker.css" />
    <script src="{JQUERY_DIR}/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JQUERY_DIR}jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam ) {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;
            case 'left':
                break;
            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;
            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;
            default:
                slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
            var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

            if (w_cont > 0) {
                $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

                /* Affichage de la liste */
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
                var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
                var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
                var height_max = h_perso;

                /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
                $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max) {
                        height_max = $(this).height();
                    }
                } );

                /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
                $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                    if ($(this).width() > width_item) {
                        var ratio = $(this).width() / width_item;
                        var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                        $(this).height(new_height).width(width_item);
                    }
                });

                /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
                if (slid_vert) {
                    $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                }

                /* Initialisation du caroussel */
                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                    wrap: 'circular',
                    auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                    auto_direction: auto_dir,
                    scroll: 1,
                    size: {switch_ticker.SIZE},
                    height_max: height_max,
                    animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            } else {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        if(pm != null) { pm.focus(); }
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        if(report != null) { report.focus(); }
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
        $(document).ready(function() {              
            Ticker.start({
                height : {switch_ticker.HEIGHT},
                spacing : {switch_ticker.SPACING},
                speed : {switch_ticker.SPEED},
                direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
                pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
        });
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
    _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

    <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
    _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
    _gaq.push(['b._trackPageview']);
    <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="https://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
        <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="https://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr height="25">
                <td class="catLeft">
                    <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                </td>
            </tr>
            <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                <td class="row1" align="left" valign="top">
                    <div id="login_popup_buttons">
                        <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                            <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                            <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                            <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                        </form>
                    </div>
                    <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}
<html><head></head><body id="phpbb" style="margin-top: 30px; color: #000000;"><script id="facebook-jssdk" src="//connect.facebook.net/en_US/sdk.js"></script><script type="text/javascript" async="" src="https://ssl.google-analytics.com/ga.js"></script><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script src="https://illiweb.com/rs3/61/frm/lang/ar.js" type="text/javascript"></script><script type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/www.mal2la.com\/","name":"\u0645\u0646\u062a\u062f\u064a\u0627\u062a \u0645\u0631\u0633\u0649 \u0627\u0644\u063a\u0644\u0627"}}]}</script><script src="https://connect.facebook.net/ar_AR/all.js" type="text/javascript"></script><script src="https://illiweb.com/rs3/61/frm/ograph/fb_login.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){});//]]></script><style type="text/css">#page-footer, div.navbar, div.navbar ul.linklist {display: block !important;}ul.linklist li.rightside, ul.linklist li.rightside a.copyright {display: inline !important;}</style><script src="/99964.js" type="text/javascript"></script><style type="text/css">#fa_quick_login{color:#333;font-size:13px;font-family:Arial,Verdana,Sans-serif;background:#FFF;border:1px solid #CCC;border-radius:3px;box-shadow:0 6px 12px rgba(0,0,0,.175);margin-top:20px;position:fixed;z-index:40000;width:400px}#fa_quick_login:before{content:url(http://i21.servimg.com/u/f21/18/21/41/30/arr10.gif);position:absolute;right:15px;top:-10px}#fa_right a.rightHeaderLink[href$="/login"]{padding:0 6px}#fa_right a.rightHeaderLink.fa_login_actif{color:#333!important;background-color:#FFF!important}#fa_quick_login a.gensmall{color:#069}#fa_quick_login a.gensmall:hover{color:#333}#fa_quick_login input{color:#333;background:#FFF;border:1px solid #CCC;border-radius:3px;padding:3px;margin:2px;cursor:text}#fa_quick_login input:hover{border-color:#39C}#fa_quick_login input:focus{border-color:#333;outline:0}#fa_quick_login input.mainoption{color:#39C;border:1px solid #39C;background:0 0;font-weight:700;display:block;width:100%;padding:6px 3px;margin-top:10px;cursor:pointer;transition:300ms}#fa_quick_login input.mainoption:hover{color:#FFF;background:#39C}#fa_quick_login input.mainoption:focus{color:#FFF;background:#8B5;border-color:#8B5}#fa_quick_login table.forumline,#fa_quick_login td,#fa_quick_login th,#fa_quick_login tr{border:none!important;background:0 0!important;border-radius:0!important;white-space:normal}#fa_quick_login .thHead{color:#333;font-size:13px;font-family:"Trebuchet MS",Arial,Verdana,Sans-serif}#fa_quick_login td{font-size:13px;padding:3px}</style><script type="text/javascript" src="http://twemoji.maxcdn.com/twemoji.min.js"></script><style type="text/css">.sceditor-button-twemoji div{background:url(http://twemoji.maxcdn.com/16x16/1f600.png)!important}.sceditor-twemoji{width:220px;height:250px;overflow-y:auto}.sceditor-twemoji img{cursor:pointer;padding:3px}.sceditor-twemoji img:hover{opacity:.7}</style><script src="/11251.js" type="text/javascript"></script><script src="/13022.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="https://illiweb.com/rs3/61/frm/jquery/cookie/jquery.cookie.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://illiweb.com/rs3/61/frm/jquery/toolbar/FAToolbar.js"></script><script type="text/javascript">
//<![CDATA[

                if(typeof(_userdata) == "undefined")
 var _userdata = new Object();
                _userdata["session_logged_in"] = 0;
                _userdata["username"] = "Anonymous";
                _userdata["user_id"] = -1;
                _userdata["user_level"] = 0;
                _userdata["user_lang"] = "ar";
                _userdata["activate_toolbar"] = 1;
                _userdata["fix_toolbar"] = 1;
                _userdata["notifications"] = 1;
                _userdata["avatar"] = "<img src=\"https://imgfast.net/users/3214/12/44/13/avatars/gallery/oousuo10.png\"   alt=\"\" />";
                _userdata["user_posts"] = 4;
                _userdata["user_nb_privmsg"] = 4;
                _userdata["point_reputation"] = 0;
            

 if(typeof(_lang) == "undefined")
 var _lang = new Object();
                _lang["Share"] = "شاطر";
                _lang["Login"] = "دخول";
                _lang["Register"] = "التسجيل";
                _lang["Welcome"] = "مرحبا";
                _lang["Notifications"] = "الإشعارات";
                _lang["See_my_profile"] = "معاينة بياناتي الشخصية";
                _lang["Edit_profile"] = "تعديل بياناتي الشخصية";
                _lang["All_Topics"] = "معاينة جميع مواضيعي";
                _lang["All_Messages"] = "معاينة جميع مساهماتي";
                _lang["js_topics_followed"] = "معاينة جميع المواضيع المراقبة";
                _lang["Admin_panel"] = "لوحة الإدارة";
                _lang["Logout"] = "خروج";

            

                if(typeof(_board) == "undefined")
 var _board = new Object();
                _board["reputation_active"] = 1;
                _board["Forumotion"] = "";
                _board["toolbar_title_url"] = "";
                _board["toolbar_logo"] = "https://illiweb.com/fa/i/toolbar/pa0.png";
            
$(document).ready(Toolbar.init)
//]]>
</script>

<style type="text/css">
#left .41b4d {background-color: #ecf3f7;color: #536482;margin-bottom:4px;overflow: hidden;padding:0;}#left .41b4d span.corners-bottom, #left .41b4d span.corners-top {margin:0;}#main .41b4d {background-color: #ecf3f7;color: #536482;margin-bottom: 4px;overflow: hidden;padding: 0 10px;}#main .41b4d span.corners-bottom, #main .41b4d span.corners-top {margin:0 -10px;}#main .41b4d .main-content iframe{display: block important!;visibility: visible important!}div#main-content iframe[src*=adstune]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=criteo]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=ad6b]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=z5x]:not([style*=display]), div#main-content iframe[src*=doubleclick]:not([style*=display]) {display: block !important;visibility: visible !important;}div.odb28d6a1{ padding:10px 0 0 0 !important; }
.fa_toolbar_XL_Sized { min-width: 980px; width: 100%; }
                    .fa_toolbar_L_Sized { min-width: 774px; }
                    .fa_toolbar_M_Sized { min-width: 519px; }
                    #fa_toolbar { left: 0px; height: 30px; background-color: #333333; color: #000000; font-family: Helvetica, Verdana, Arial; font-size: 16px; z-index: 20002; direction: ltr; text-align: left; }
#fa_toolbar :link, #fa_toolbar :visited { color: #FFFFFF; text-decoration: none; }
#fa_toolbar a:hover { text-decoration: underline; }
.fa_tbMainElement, .fa_tbMainElement a, #fa_show { display: inline-block !important; vertical-align: middle; }
#fa_toolbar #fa_icon { display: inline-block !important; visibility: visible !important; background-repeat: no-repeat; background-image: url('https://illiweb.com/fa/i/toolbar/pa0.png'); background-size: 30px; width: 30px; height: 30px; }
#fa_toolbar #fa_magnifier, #fa_toolbar #fa_fb, #fa_toolbar #fa_twitter, #fa_toolbar #fa_gp, #fa_toolbar #fa_mail, #fa_toolbar #fa_rss, #fa_toolbar #fa_hide, #fa_toolbar_hidden #fa_show { background-image: url('https://illiweb.com//fa/i/toolbar/toolbar.png'); width: 30px; height: 30px; cursor: pointer; }
#fa_left { display: inline-block !important; visibility: visible !important; width: auto !important; height: auto !important; line-height: 30px !important; }
#fa_icon, #fa_toolbar #fa_service { color: #FFFFFF; }
#fa_toolbar #fa_service { display: inline-block !important; visibility: visible !important; text-decoration: none !important; }
#fa_toolbar #fa_service:hover[href] { text-decoration: underline !important; }
#fa_search { margin-left: 20px; height: 30px; direction: rtl; }
#fa_search form { margin: 0; padding:0; display:inline; }
#fa_search #fa_magnifier { position : absolute; background-position: -30px 0px; }
#fa_search #fa_textarea {
 text-indent: 30px !important;
 width: 200px;
 height: 24px;
 padding: 0px;
 border: 0px;
 margin-top: 3px;
 border-radius: 5px;
 line-height: 24px;
 color: #008080;
}
#fa_share { margin-left: 20px; font-size: 16px; direction: rtl; line-height: 30px !important; }
#fa_share_text { cursor: default; color: #FFFFFF; text-decoration: none !important; }
#fa_fb { margin-right: 10px; background-position: -60px 0px; }
#fa_twitter { background-position: -90px 0px; }
#fa_gp { background-position: -120px 0px; }
#fa_mail { background-position: -150px 0px; }
#fa_rss { background-position: -180px 0px; }
#fa_right { float: right; font-size: 14px; text-align: right; }
#fa_right a.rightHeaderLink { margin-left: 10px; vertical-align: top; line-height: 30px; color:#FFFFFF; }
#fa_right span.rightHeaderLink { display:inline-block; margin-left: 1px; vertical-align: top; line-height: 30px; color:#FFFFFF }
#fa_welcome, #fa_right #fa_notifications { line-height: 30px; padding: 0px 5px; color: #FFFFFF; }
#fa_hide { background-position: -210px 0px; }
#fa_menu { display: inline-block; }
/*#fa_toolbar > #fa_right > div { display: inline-block !important; }*/
#fa_welcome, #fa_menulist { direction: rtl; }
#fa_right #fa_welcome:hover, #fa_toolbar #fa_right #fa_notifications:hover { cursor: pointer; }
#fa_right #fa_menu #fa_welcome, #fa_right.notification #fa_menu #fa_welcome { color: #FFFFFF; }
#fa_right #fa_menu ul, #fa_right.notification #fa_menu ul { display: none; }
#fa_right.welcome #fa_menu #fa_welcome { color: #333; background-color: #fff; }
#fa_right.welcome #fa_menu ul { display: block; }
#fa_menu:hover :visited, #fa_toolbar > #fa_right.notification > #fa_notifications { color: #333333; background-color: #FFFFFF; }
#fa_toolbar #fa_right .fa_separator { width: 90%; height: 1px; margin: 0; background-color: #CCCCCC; text-align: center; }
#fa_menulist { display: none; position: absolute; list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px 10px; background-color: #FFFFFF; min-width: 175px; width: auto; border: 1px solid #333333; line-height: 32px; border-top: 0px solid #FFFFFF; z-index: 10000; }
#fa_menulist :link, #fa_menulist :visited { color: #00569C !important; }
#fa_toolbar_hidden { position: absolute; width: 30px; height: 30px; right: 0px; margin-top: -60px; background-color: #333333; border-radius: 0px 0px 5px 5px; z-index: 20002; }
#fa_show { background-position: -240px 0px; }

#fa_toolbar #fa_right #fa_notifications #notif_unread { display: none; direction: ltr; unicode-bidi: bidi-override; margin-right: 0.5em; }
#fa_toolbar #fa_right #fa_notifications.unread #notif_unread { display: inline; }
#fa_toolbar #fa_right #notif_list { font-size: 11px; display: none; position: absolute; list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; background-color: #FFFFFF; border: 1px solid #333333; border-top: 0px solid #FFFFFF; z-index: 10000; }
#fa_toolbar #fa_right.notification #notif_list { display: block;; }
#fa_toolbar #fa_right #notif_list li { margin: 0; font-size: 1em; padding: 0 0.5em 0.5em; color: #333; line-height: 1.2em; display:block; }
#fa_toolbar #fa_right #notif_list li .contentText { float:left; width:27em; height: 2.4em; overflow: hidden; direction: rtl; }
#fa_toolbar #fa_right #notif_list li .contentText a { color: #00569C !important; text-decoration: underline !important; vertical-align: baseline; /*max-width: 150px; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; */}
#fa_toolbar #fa_right #notif_list li:first-child { padding-top: 0.5em; }
#fa_toolbar #fa_right #notif_list li:first-child hr { display: none; }
#fa_toolbar #fa_right #notif_list li .content { width: 30em; /*height: 2.4em;*/ margin: 0; display: block; overflow: hidden; vertical-align: top; color: inherit !important; line-height: inherit !important; }
#fa_toolbar #fa_right #notif_list li a.delete { width: 22px; height: 2.4em; background: transparent url('https://illiweb.com//fa/i/toolbar/toolbar.png') no-repeat -274px 50%; float:right; }
#fa_toolbar #fa_right #notif_list li hr { margin: 0 0 0.5em; border: 0 solid #ccc; border-top-width: 1px; }
#fa_toolbar #fa_right #notif_list li.unread { font-weight: bold; background-color: #e5e5e5; }
#fa_toolbar #fa_right #notif_list li.see_all { color: #fff; background-color: #333; padding: 0.7em !important; text-align: right; }
#fa_toolbar #fa_right #notif_list li.see_all a { color: #fff; width:100%; }

#fa_toolbar #live_notif { width: 330px; position: absolute; direction: rtl; }
#fa_toolbar #live_notif .fa_notification { background-color: #333; opacity: 0.8; border-radius: 5px; padding: 10px; }
#fa_toolbar #live_notif .fa_notification .content { padding-right: 40px; display: inline-block; background-image: url('https://illiweb.com//fa/notifications/notifications.png'); background-position: right center; background-repeat: no-repeat; height: 32px; font-size : 13px; color : #fff; overflow : hidden; }
#fa_toolbar #live_notif .fa_notification a { text-decoration: underline !important; vertical-align: baseline; /*max-width: 150px; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; */}

.fa_fix { position:fixed !important;position: absolute; /*ie6 and above*/top: 0;right: 0; }
#fa_toolbar .fa_hide { display: none !important; }
#fa_usermenu { position: absolute; left: 0px; width: 120px;  padding: 10px 20px 10px 10px; color: #333333; font-size: 12px; text-align: center; }
                    #fa_ranktitle { width: 120px; text-align: center; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }
                    #fa_ranktitle:hover { text-decoration: none !important; color: #333333; }
                    #fa_usermenu td { padding: 0px; line-height: 20px; }
                    #fa_usermenu td.first { text-align: left; }
                    #fa_usermenu td.bold { font-weight:bold; text-align: right; }
                    #fa_usermenu img { max-width: 120px; max-height: 120px; }
                    #fa_menulist { padding-left: 150px; }
body { margin: 0; padding: 0 !important; }
مكان وضع الكود:لوحة الاداره,مظهر المنتدى,التومبلايتات,اداره عامه,نهايه اسفل الصفحه
النتيجه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
  افضل مساهمة2
اهلا وسهلا بك واسعدنا تفاعلك وموضوعك
لو سمحت ضع لنا معاينه لنتيحة الكو
وفقك الله


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
  افضل مساهمة3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألف شكر لكَ على هذا الموضوع المميز و المعلومات القيمة
إنـجاز أكثر رائــــــع
لكن أرجو منكَ عدم التوقف عند هذا الحد
مـنتظرين ابداعتــــــك
دمتـ ودام تألقـك
تحياتــي
  افضل مساهمة4
جزاك الله خيرا اخي الكريم
على هذا الكود المميز
في إنتظار جديدك المميز
لك مني اجمل تحية وتقدير
  افضل مساهمة5
جميل جداااااا
  افضل مساهمة6
ألف شكر لكَ
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى