ان كنت استفدت من محتوى المنتدى فاضغط على الاعلانات..

طلب تكويد

  افضل مساهمة1
مرحبا اريد تكويد هذا الستايل
http://store2.up-00.com/2016-03/145727567304881.png
اسم منتدايا
STAR ANIME
www.mystaranime.com
  افضل مساهمة2
جاااااري


m13
  افضل مساهمة3
overall_header

الكود:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
     <style>

body {
    background-color: rgb(255, 255, 255);
    background-image: url("http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_kartoz/img/img_03_.png");
    background-position: left 117px;
    background-repeat: repeat-x;
    color: rgb(92, 91, 91);
    font-family: "droid Arabic Kufi";
    font-size: 13px;
    line-height: 28px;
    margin: 0;
}
.topbar {
    background-image: url("http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_kartoz/img/img_01.png");
    height: 53px;
}
.cntr {
    margin: 0 auto;
    width: 1100px;
}

.rightlnk {
    float: right;
    margin: 9px 0 0;
    list-style-type: none;
    padding: 0;       
}         
.rightlnk li {
    float: right;
    margin-left: 12px;
    display: list-item;
    text-align: match-parent;     
}         
         

#srchbgr input, .button, .slider_ li a b, .rightlnk a {
    transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
}
.r-icon1 a {
    background-position: right center;
}
.rightlnk a {
    background-image: url("http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/img_1010.png");
    background-repeat: no-repeat;
    color: rgb(255, 255, 255);
    display: block;
    float: right;
    line-height: 34px;
    margin: 0 0 0 6px;
    padding: 0 28px 0 5px;
}         
 .rightlnk a:hover {
    margin: 0 4px 0 2px;
    opacity: 0.7;
}
#srchbgr {
    background-color: rgb(11, 131, 152);
    float: left;
    height: 34px;
    margin: 9px 0 0;
    width: 200px;
}         
form {
    margin: 0;
}

#srchbgr .bginput {
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0);
    border: 0 none;
    color: rgb(255, 255, 255);
    display: block;
    float: right;
    font-family: "Droid Arabic Kufi";
    font-size: 12px;
    height: 28px;
    margin: 0;
    padding: 3px;
    text-align: center;
    text-shadow: 0 1px 0 rgb(8, 114, 132);
    width: 150px;
}

#srchbgr .button9 {
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0) !important;
    background-image: url("http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_kartoz/img/img_07.png");
    background-position: center center;
    background-repeat: no-repeat;
    border: 0 none;
    color: rgb(151, 223, 236);
    cursor: pointer;
    display: block;
    float: left;
    height: 34px;
    margin: 0;
    padding: 0;
    width: 34px;
}
 
.clr {
    clear: both;
    display: block;
    height: 0;
    width: 100%;
}         
.loginbar {
    background-image: url("http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_kartoz/img/img_02.png");
    background-repeat: repeat-x;
    height: 64px;
    overflow: hidden;
}         
         
.loginbox {
    float: right;
    margin: 12px 0 0;
      width: 500px;     
}         

.loginbox input.bginput[type="text"] {
    background-position: right top;
    margin-left: 1px;
}
.loginbox input.bginput[type="text"], .loginbox input.bginput[type="password"] {
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0);
    background-image: url("http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_kartoz/img/img_09.png");
    background-position: -104px top;
    background-repeat: no-repeat;
    border: 0 none;
    color: rgb(163, 163, 163);
    float: right;
    font-family: tahoma;
    font-size: 9pt;
    font-weight: normal;
    height: 33px;
    outline: 0 none;
    padding: 0 38px 0 3px;
    text-shadow: 0 1px 0 rgb(255, 255, 255);
    width: 100px;
}         
.rmmbrme {
    color: rgb(255, 255, 255);
    float: right;
    font-size: 13px;
    line-height: 40px;
    padding: 0 4px;
}
         

input[type="radio"], input[type="checkbox"] {
    -moz-binding: none;
    background-color: -moz-field !important;
    block-size: 13px;
    border: 2px inset threedlightshadow !important;
    box-sizing: border-box;
    color: -moz-fieldtext !important;
    cursor: default;
    inline-size: 13px;
    padding: 0 !important;
}         
         
 
.loginbox .button {
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0);
    background-image: url("http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_kartoz/img/img_09.png");
    background-repeat: no-repeat;
    border: 0 none;
    cursor: pointer;
    display: block;
    font-family: "Droid Arabic Kufi";
    font-size: 13px;
    font-weight: normal;
    height: 34px;
    margin: 0;
    padding: 0;
    text-shadow: 0 1px 0 rgb(8, 105, 122);
    width: 102px;
}       
.social-icon {
    background-color: rgb(228, 87, 98);
    border-radius: 3px;
    float: left;
    margin: 13px 0 0;
    padding: 4px;
    width: 160px;
}

.social-icon ul {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}         
         
.social-icon li {
    color: rgb(255, 255, 255);
    float: left;
    margin-right: 4px;
    width: 27px;
}         
         

.social-icon li a {
    background-image: url("http://www.elnooronline.com/vbskaka/forum/elnooronline_kartoz/img/img_08.png");
    background-repeat: no-repeat;
    display: block;
    height: 27px;
    transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
    width: 27px;
}
 .social-icon li:last-child {
    margin-left: 17px;
    width: auto;
}       
         
.social-icon li.ii-2 a {
    background-position: -29px top;
}         
         
 .social-icon li.ii-3 a {
    background-position: -60px top;
}       
         
 #hdr_ {
    background-color: rgb(240, 240, 240);
    background-image: url("http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/uo_ouo59.png");
    background-repeat: repeat-x;
}
         
 .hdr-logo {
    background-image: url("http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/uo_ouo60.png");
    background-repeat: no-repeat;
    display: block;
    float: right;
    height: 130px;
    width: 398px;
}
         
.hdr-l {
    background-image: url("http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/uo_ouo61.png");
    background-repeat: no-repeat;
    display: block;
    float: left;
    height: 146px;
    width: 156px;
}         
 

.tborder {
  background-color: #0F8BA1;
    border-radius: 0 0 6px 6px;
    box-shadow: 0 1px 7px 0 rgba(50, 50, 50, 0.28);
    margin: 0 0 20px;
 padding: 0 0 25px;
}       
.forumline{
    background: rgb(253, 253, 253) none repeat scroll 0 0;
    border-color: #F3636E rgb(232, 232, 232) rgb(222, 222, 222);
    border-style: solid;
    border-radius: 2px 25px 5px 5px;         
    border-width: 10px 1px 1px;
    box-shadow: 0 0 3px rgb(231, 231, 231);
    clear: both;
    margin: 0 5px;
    padding: 10px;
}
.maintitle, .maintitle h1 {
    font-family: Droid Arabic Kufi,Droid Arabic Kufi;
    font-size: 14px;
    font-weight: 100;
    line-height: 120%;
    text-decoration: none;

 #chatbox_header .cattitle {
    font-size: 14px;
}
 .wlcombox {
    background-color: rgb(235, 235, 235);
    border-radius: 9px;
    padding: 12px;
    margin: 0 auto;
    width: 1100px;
    font-family: Droid Arabic Kufi,Droid Arabic Kufi;
    font-size: 13px;       
}
.wlcombox div {
    background-image: url("http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/uo_ouo62.png");
    background-position: right 5px;
    background-repeat: no-repeat;
    min-height: 30px;
    padding: 0 44px 0 0;
}
 .wlcombox div p {
    color: rgb(31, 86, 129);
    font-family: Droid Arabic Kufi,Droid Arabic Kufi;
    font-size: 13px;
    margin: 0 0 5px;
}
  .dashline-- {
    background-color: #F0626D;
    border-top: 1px solid rgb(25, 66, 97);
    display: block;
    height: 12px;
}
  .dashlinedd {
    background-color: #CACACA;
    display: block;
    height: 2px;
      background-repeat: repeat;       

 .fm-title {
    background-color: #108EA4;
    background-repeat: repeat-x;
    border-radius: 6px 6px 0 0;
    color: rgb(255, 255, 255);
    font-size: 16px;
    font-weight: normal;
    line-height: 30px;
    padding: 4px 10px;
    text-align: center;
}       
     </style>
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" style="z-index: 10000 !important;">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}
<div class="topbar">
<div class="cntr">
<ul class="rightlnk">
  <li class="r-icon1"><a href="/">المنتدى</a></li>
<li class="r-icon2"><a href="#">القوانين العامة</a></li>
</ul>
<div id="srchbgr">
<form action="search" method="post" style="margin:0px;padding:0px">
   <input type="hidden" name="do" value="process" >
   <input type="hidden" name="quicksearch" value="1" >
   <input type="hidden" name="childforums" value="1" >
   <input type="hidden" name="exactname" value="1" >
   <input type="hidden" name="s" value="" >
   <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" >
   <input type="text" class="bginput" name="search_keywords" tabindex="1001"  onblur="if(this.value=='')this.value='البحث في الموقع ..' " onfocus="if(this.value=='البحث في الموقع ..')this.value=''" type="text" value="البحث في الموقع .." >
   <input type="submit" name="go" class="button9" value="" tabindex="1004" title="إبحث" >
</form>
</div>
<span class="clr"><!--  --></span>
</div>
</div>


<div class="loginbar">
<div class="cntr">

<div class="loginbox">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
      <form action="login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)">
      <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=387"></script>
      
      
<input type="text" class="bginput" name="username" id="navbar_username" accesskey="u" tabindex="101" value="اسم العضو" onblur="if(this.value=='')this.value='اسم العضو' " onfocus="if (this.value == 'اسم العضو') this.value = '';" >
<input type="password" class="bginput" name="password" id="navbar_password" tabindex="102"  onblur="if(this.value=='')this.value='password ' " onfocus="if(this.value=='password ')this.value=''" value="password " >
<label for="cb_cookieuser_navbar" class="rmmbrme"><input type="checkbox" name="autologin" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" >تذكرني!</label>
<input type="submit" name="login" class="button" value="دخـول" tabindex="104" title="ادخل اسم العضو وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المجاورة لتسجيل الدخول, أو اضغط على رابط 'التسجيل' لإنشاء حساب خاص بك." accesskey="s" >
      <input type="hidden" name="s" value="" >
      <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" >
      <input type="hidden" name="do" value="login" >
      <input type="hidden" name="vb_login_md5password" >
      <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" >
      </form>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <strong>أهلا وسهلا بكـ <a>{LOGGED_AS}</a>.</strong>
    <!-- END switch_user_logged_in -->             
<div class="clr"><!--  --></div>
</div>


<div class="social-icon">
<ul>
<li class="ii-1"><a href="#" title="تابعنا على تويتر"></a></li>
<li class="ii-2"><a href="#" title="تابعنا علي فيس بوك"></a></li>
<li class="ii-3"><a href="#" title="RSS"></a></li>
<li>تابعنا</li>
</ul>
<span class="clr"><!--  --></span>
</div>
<span class="clr"><!--  --></span>
</div></div>
  <div id="hdr_">
<div class="cntr">
  <a class="hdr-logo" title="الصفحة الرئيسيه" href="/"></a>
    <a class="hdr-l"></a>
  <span class="clr"></span>

</div>
</div>
<span class="dashlinedd"></span>
  <br>  <br>
 
  <div class="wlcombox">
<div>
<p>{MAIN_SITENAME}::{SITE_DESCRIPTION}</p>
<span>   </span>
</div>
</div>
<br>
   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle"></div>
                     <br />
                     <span class="gen"><br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
               <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                     <tbody>
                        <tr>
                           <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                           </td>
                           <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                           </td>
                        </tr>
                     </tbody>
                  </table>
               </div>
            </div>
         </td>
      </tr>
   </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->


m13
  افضل مساهمة4
overall_footer_end

الكود:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<table>
  <tr>
      <td>
        <div>
            <div>
              <div>
<!-- END html_validation -->
              </div>
            </div>
            <!-- BEGIN switch_footer_links -->
            <div align="center">
              <div class="gen">
                  <!-- BEGIN footer_link -->
                    <!-- BEGIN switch_separator -->&nbsp;|&nbsp;<!-- END switch_separator -->
                    <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                  <!-- END footer_link -->
              </div>
            </div>
            <!-- END switch_footer_links -->
        </div>
        {PROTECT_FOOTER}
      </td>
  </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
    FB.init({
      appId      : {switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID},
      cookie    : true,
      xfbml      : true,
      oauth      : true,
      version    : 'v2.3'
    });

  (function(d, s, id){
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) {return;}
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
  if ($('a#logout'))
  {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
        document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
  }
});

$(document).ready( function() {
  $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
  } );
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
  fa_endpage();
//]]>
</script>
      <style>

.ffb{
  background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/uo-ouo40.png');
  background-repeat:repeat;
  height:114px;
  width:100%;
}
.ffl{
  float:left;
  height:114px;
  width:500px;
}
.ffl a{ 
  height:40px;
  width:90px;
  float:left;
 color: #FFFFFF;
  font-family: "Droid Arabic Kufi";
 font-size: 14px !important;
 font-weight: lighter;
padding: 10px 20px;
   
}         
.ffr{
  background-image:url('http://i84.servimg.com/u/f84/16/46/77/76/uo-ouo41.png');
  background-repeat:no-repeat;
  height:114px;
  width:321px;
  float:right;
 }
 
  </style> 
 
  <div class="ffb">
  <div class="ffr">
    </div>
  <div class="ffl">
        <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
        <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
          <a href="#" title="رابط نصي">رابط نصي</a>
    </div> </div>
</body>
</html>m13
  افضل مساهمة5
index_box

الكود:

<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td valign="bottom">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
         {CURRENT_TIME}<br />
         </span>
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
      </td>
      <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
<div class="fm-title">
<a>منتديات نجوم الانمي</a>
</div>
<span class="dashline-- ds-l2"></span>
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th colspan="{catrow.tablehead.INC_SPAN}" nowrap="nowrap" width="100%" class="secondarytitle">&nbsp;{catrow.tablehead.L_FORUM}&nbsp;</th>
      <th nowrap="nowrap" width="50">{L_TOPICS}</th>
      <th nowrap="nowrap" width="50">{L_POSTS}</th>
      <th nowrap="nowrap" width="150"><div style="width:150px;">{L_LASTPOST}</div></th>
   </tr>
   <!-- END tablehead -->
   <!-- BEGIN cathead -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
         <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
               <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
            </span>
         </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right">&nbsp;</td>
   </tr>
   <!-- END cathead -->
   <!-- BEGIN forumrow -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.INC_CLASS}" align="center" valign="middle">
         <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
      </td>
      <td class="row1 over" colspan="{catrow.forumrow.INC_SPAN}" valign="top" width="100%" height="50">
         <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="forumlink">
               <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
            </span>
         </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
         <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
         <span class="gensmall">
            <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
            <!-- END switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
         </span>
      </td>
      <td class="row3" align="center" valign="middle" height="50">
         <span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}</span>
      </td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle" height="50">
         <span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}</span>
      </td>
      <td class="row3 over" align="center" valign="middle" height="50">
            <!-- BEGIN avatar -->
            <div style="width: 200px;"></div>
            <span class="lastpost-avatar">{catrow.forumrow.avatar.LAST_POST_AVATAR}</span>
            <!-- END avatar -->
         <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
      </td>
   <!-- END forumrow -->
   <!-- BEGIN catfoot -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
   </tr>
   <!-- END catfoot -->
   <!-- BEGIN tablefoot -->
</table>
<img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->


m13
  افضل مساهمة6
index_body

الكود:

{JAVASCRIPT}
<!-- BEGIN message_admin_index -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <tr>
      <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
   </tr>
   <!-- END message_admin_titre -->
   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <tr>
      <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
      <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
      </td>
   </tr>
   <!-- END message_admin_txt -->
</table>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
         <td class="row1" align="center">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span>&nbsp;</td>
                  <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/>&nbsp;</td>
                  <td>
                     <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                     <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>&nbsp;
                  </td>
               </tr>

               <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span>&nbsp;</td>
                  <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/>&nbsp;</td>
                  <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END switch_fb_connect_no -->

   <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
         <td valign="top" width="100%" class="row1" align="center">
            <table width="100%">
               <tr>
                  <td width="55%" valign="middle" align="right">
                     <table class="right">
                        <tr>
                           <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span>&nbsp;</td>
                           <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/>&nbsp;</td>
                           <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>&nbsp;
                           </td>
                        </tr>

                        <tr>
                           <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span>&nbsp;</td>
                           <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/>&nbsp;</td>
                           <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                        </tr>
                     </table>
                  </td>
                  <td width="10%" align="center" valign="middle">
                     <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                  </td>
                  <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END switch_fb_connect -->
</form>
<!-- END switch_user_login_form_header -->
{CHATBOX_TOP}
{BOARD_INDEX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td width="50%" valign="top">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></span>
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
         <br /><span class="gensmall"><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall" rel="nofollow">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a></span>
         <!-- END switch_delete_cookies -->
      </td>
      <td width="50%" align="right">
         <span class="gensmall">
            <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
            <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
            <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
            <!-- BEGIN switch_on_index -->
               <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
               <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall" rel="nofollow">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
               <!-- END switch_delete_cookies -->
            <!-- END switch_on_index -->
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
         <td class="row1" align="center">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span>&nbsp;</td>
                  <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/>&nbsp;</td>
                  <td>
                     <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                     <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>&nbsp;
                  </td>
               </tr>

               <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span>&nbsp;</td>
                  <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/>&nbsp;</td>
                  <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END switch_fb_connect_no -->

   <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
         <td valign="top" width="100%" class="row1" align="center">
            <table width="100%">
               <tr>
                  <td width="55%" valign="middle">
                     <table class="right">
                        <tr>
                           <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span>&nbsp;</td>
                           <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/>&nbsp;</td>
                           <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>&nbsp;
                           </td>
                        </tr>

                        <tr>
                           <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span>&nbsp;</td>
                           <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/>&nbsp;</td>
                           <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                        </tr>
                     </table>
                  </td>
                  <td width="10%" align="center" valign="middle">
                     <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                  </td>
                  <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END switch_fb_connect -->
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<div class="fm-title">
<a>احصائيات المنتدى</a>
</div>
<span class="dashline-- ds-l2"></span>
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
      <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
      <span class="cattitle"><a class="cattitle" href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">{L_WHO_IS_ONLINE}</a></span>
      <!-- END switch_viewonline_link -->

      <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
      <span class="cattitle">{L_WHO_IS_ONLINE}</span>
      <!-- END switch_viewonline_nolink -->
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1" rowspan="6" align="center" valign="middle"><img src="{L_ONLINE_IMG}" id="i_whosonline" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" /></td>
      <td class="row1" width="100%"><span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br />
      {TOTAL_USERS}<br />
      {NEWEST_USER}</span></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1"><span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
      {RECORD_USERS}<br />
      <br />
      {LOGGED_IN_USER_LIST}</span></td>
   </tr>
   {L_CONNECTED_MEMBERS}
   {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
   {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}
   <tr>
      <td class="row1"><span class="gensmall">{LEGEND}&nbsp;:&nbsp;{GROUP_LEGEND}</span></td>
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
   <tr>
      <td class="row1">
         <span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE}&nbsp;:&nbsp; {CHATTERS_LIST}<br />
            <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
            <div id="chatbox_popup"></div>
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_chatbox_popup -->
         </span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END switch_chatbox_activate -->

</table>
<!-- END disable_viewonline -->
{CHATBOX_BOTTOM}
<br clear="all" />
<!-- BEGIN switch_legend -->
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
      <td></td>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
      <td>&nbsp;&nbsp;</td>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
   </tr>
</table>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script>
    FB.init({
      appId      : {switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID},
      cookie    : true,
      xfbml      : true,
      oauth      : true,
      version    : 'v2.3'
    });

  (function(d, s, id){
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) {return;}
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->


m13
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى