ممكن سحب كود من قالب

  افضل مساهمة1
في قالب viewtopic_body
هاهوا القالب
الكود:
    <head>
    <style type="text/css">
    .auto-style1 {
    background-color: #FFFF00;
    }
    </style>
    </head>

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){

        if(typeof(_atc) == "undefined") {
            _atc = { };
        }
       
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
            }
        });
    });

    var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
    showHiddenMessage = function(id)
    {
        try
        {
            var regId = parseInt(id, 10);
            if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
           
            if( regId > 0)
            {
                $('.post--' + id).toggle(0, function()
    {
    if( $(this).is(":visible") )
    {
    $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
    }
    else
    {
    $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
    }
    });
            }
        }
        catch(e) { }
       
    return false;
    };

    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
    <span class="nav">
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
    </span>
    </td>
    <td class="nav" valign="middle" width="100%">
    <span class="nav">
                    <a class="nav" href="{U_INDEX}"><span>{L_INDEX}</span></a>
                    <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}"><span>{L_ALBUM}</span></a>-->
                    {NAV_CAT_DESC_SECOND}
                </span>
    </td>
    <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
    </span>
    <!-- END switch_twitter_btn -->
   
    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
    <script>(function(d, s, id) {
      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id)) return;
      js = d.createElement(s); js.id = id;
      js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
    <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
    <!-- END switch_fb_likebtn -->
   
    <span class="gensmall bold">
    <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
    <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
      |
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_plus_menu -->
    </span>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" >
    <tr align="right">
    <td class="catHead" colspan="3" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="9%" class="noprint"> </td>
    <td align="center" class="t-title">
    <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
    </td>
    <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
    <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
    <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="3" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
    <td class="profileback"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
    <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
    <span class="profile">
    {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
    <!-- BEGIN profile_field -->
    <span class="profile">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
    </span>
    <!-- END profile_field -->
    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
    </span><br />
    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
    </td>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
    <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
    {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2" class="hr">
    <hr />
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2">
    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <div class="vote gensmall">
    <!-- BEGIN switch_vote -->
    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
    <!-- END switch_vote -->

    <!-- BEGIN switch_bar -->
    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
    <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
    <!-- END switch_vote_plus -->

    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
    <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
    <!-- END switch_vote_minus -->
    </div>
    <!-- END switch_bar -->

    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
    <!-- END switch_no_bar -->

    <!-- BEGIN switch_vote -->
    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
    <!-- END switch_vote -->
    </div>
    <!-- END switch_vote_active -->

    <div class="postbody">

    <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

    <!-- BEGIN switch_attachments -->
    <dl class="attachbox">
    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
    <dd>
    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
    <dl class="file">
    <dt>
    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
    <!-- END switch_dl_att -->

    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
    <!-- END switch_no_dl_att -->
    </dt>

    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
    <dd>
    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
    </dd>
    <!-- END switch_no_comment -->

    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
    <dd>
    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
    </dd>
    <!-- END switch_no_dl_att -->

    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
    </dl>
    <!-- END switch_post_attachments -->
    </dd>
    </dl>
    <!-- END switch_attachments -->

    <div class="clear"></div>
    <!-- BEGIN switch_signature -->
    <div class="signature_div">
    {postrow.displayed.SIGNATURE}
    </div>
    <!-- END switch_signature -->

    </div>
    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr class="post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
    </td>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle">
    {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <hr />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
    <td class="row1" colspan="3" height="28">
    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
    </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
    <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="9%" class="noprint"> </td>
    <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><div class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</div></td>
    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>
    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
    <tr>
    <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
    <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
    <td class="catBottom" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="top"><div class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
    <td class="catBottom" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="top"><div class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="row2 postbody" valign="top">
    <!-- BEGIN link -->
    » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
    <!-- END link -->
    </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->

    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="catBottom">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tbody>
    <tr>
    <td valign="top">
    <div class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</div>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="row1 clearfix">
    <table>
    <tr>
    <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
    <td class="logo">
    <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
    </td>
    <!-- END switch_forum_rule_image -->
    <td class="rules postbody">
    {RULE_MSG}
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <!-- END switch_forum_rules -->

    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <a name="quickreply"></a>
    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
    <tbody>
    <!-- BEGIN show_permissions -->
    <tr>
    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
    </tr>
    <!-- END show_permissions -->
    <tr>
    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
    <!-- BEGIN show_permissions -->
    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    <!-- END show_permissions -->
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
    <span class="nav">
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
    </span>
    </td>

    <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

    <!-- BEGIN moderation_panel -->
    <td align="center">
    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
    </td>
    <td align="center" width="250">
    <span class="gensmall"> </span>
    </td>
    <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
    <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
    </form>
    </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
كود لجعل الايقونات والموضوع صف واحد زي كدا

اما قبل ما اضع القالب كان كدا

وشكرااا لكم نسخه منتداي 3 16 16


ساظل انتظر حتي ياتي
هع
  افضل مساهمة2
جرب بعد تعديل ^_^
الكود:
 
  <head>
    <style type="text/css">
    .auto-style1 {
    background-color: #FFFF00;
    }
    </style>
    </head>

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
    $(function(){

        if(typeof(_atc) == "undefined") {
            _atc = { };
        }
       
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
            }
        });
    });

    var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
    showHiddenMessage = function(id)
    {
        try
        {
            var regId = parseInt(id, 10);
            if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
           
            if( regId > 0)
            {
                $('.post--' + id).toggle(0, function()
    {
    if( $(this).is(":visible") )
    {
    $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
    }
    else
    {
    $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
    }
    });
            }
        }
        catch(e) { }
       
    return false;
    };

    //]]>
    </script>

    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
    <span class="nav">
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
    </span>
 
    <div class="nav" valign="middle" width="100%">
    <span class="nav">
                    <a class="nav" href="{U_INDEX}"><span>{L_INDEX}</span></a>
                    <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}"><span>{L_ALBUM}</span></a>-->
                    {NAV_CAT_DESC_SECOND}
           
  </span>
</div>
    </td>
    <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
    <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
    <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
                    <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
                    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
    </span>
    <!-- END switch_twitter_btn -->
   
    <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
    <script>(function(d, s, id) {
      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id)) return;
      js = d.createElement(s); js.id = id;
      js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
    <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
    <!-- END switch_fb_likebtn -->
   
    <span class="gensmall bold">
    <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
    <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
      |
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
    var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
    var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
    var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
    var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
    var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
    insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_plus_menu -->
    </span>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" >
    <tr align="right">
    <td class="catHead" colspan="3" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="9%" class="noprint"> </td>
    <td align="center" class="t-title">
    <h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1>
    </td>
    <td align="right" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
    <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
    <!-- END topicpagination -->
    {POLL_DISPLAY}
    <tr>
    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
    <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="3" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
    <!-- END hidden -->
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
    <td class="profileback"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
    <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br />
    <span class="profile">
    {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
    {postrow.displayed.RANK_IMAGE}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /><br />
    <!-- BEGIN profile_field -->
    <span class="profile">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
    </span>
    <!-- END profile_field -->
    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
    </span><br />
    <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
    </td>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
    <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
    {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2" class="hr">
    <hr />
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2">
    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <div class="vote gensmall">
    <!-- BEGIN switch_vote -->
    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
    <!-- END switch_vote -->

    <!-- BEGIN switch_bar -->
    <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
    <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
    <!-- END switch_vote_plus -->

    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
    <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
    <!-- END switch_vote_minus -->
    </div>
    <!-- END switch_bar -->

    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
    <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
    <!-- END switch_no_bar -->

    <!-- BEGIN switch_vote -->
    <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
    <!-- END switch_vote -->
    </div>
    <!-- END switch_vote_active -->

    <div class="postbody">

    <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

    <!-- BEGIN switch_attachments -->
    <dl class="attachbox">
    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
    <dd>
    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
    <dl class="file">
    <dt>
    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
    <!-- END switch_dl_att -->

    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
    <!-- END switch_no_dl_att -->
    </dt>

    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
    <dd>
    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
    </dd>
    <!-- END switch_no_comment -->

    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
    <dd>
    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
    </dd>
    <!-- END switch_no_dl_att -->

    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
    </dl>
    <!-- END switch_post_attachments -->
    </dd>
    </dl>
    <!-- END switch_attachments -->

    <div class="clear"></div>
    <!-- BEGIN switch_signature -->
    <div class="signature_div">
    {postrow.displayed.SIGNATURE}
    </div>
    <!-- END switch_signature -->

    </div>
    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr class="post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
    </td>
    <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle">
    {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
    </table>
    <hr />
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
    <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
    <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
    <td class="row1" colspan="3" height="28">
    <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
    </td>
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr align="right">
    <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="9%" class="noprint"> </td>
    <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><div class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</div></td>
    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>
    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0 0 1px 0; border-top: 0px;">
    <tr>
    <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
    <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
    <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </table>

    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
    <td class="catBottom" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="top"><div class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tr>
    <td class="catBottom" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="top"><div class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</div></td>
    <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="row2 postbody" valign="top">
    <!-- BEGIN link -->
    » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
    <!-- END link -->
    </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- END promot_trafic -->

    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="catBottom">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tbody>
    <tr>
    <td valign="top">
    <div class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</div>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="row1 clearfix">
    <table>
    <tr>
    <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
    <td class="logo">
    <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
    </td>
    <!-- END switch_forum_rule_image -->
    <td class="rules postbody">
    {RULE_MSG}
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    <!-- END switch_forum_rules -->

    <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <a name="quickreply"></a>
    {QUICK_REPLY_FORM}<br />
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
    <tbody>
    <!-- BEGIN show_permissions -->
    <tr>
    <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
    <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
    </tr>
    <!-- END show_permissions -->
    <tr>
    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
    <!-- BEGIN show_permissions -->
    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    <!-- END show_permissions -->
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
    <tbody>
    <tr>
    <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </td>
    </tr>
    </table>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
    <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
    <span class="nav">
    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
    <!-- END switch_user_authpost -->
    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
    <!-- END switch_user_authreply -->
    </span>
    </td>

    <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

    <!-- BEGIN moderation_panel -->
    <td align="center">
    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
    </td>
    <td align="center" width="250">
    <span class="gensmall"> </span>
    </td>
    <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
    </table>
    </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
    <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
    <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

    <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
    <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

    <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD}&nbsp;<input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
    </form>
    </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- END viewtopic_bottom -->

    <!-- BEGIN switch_image_resize -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_image_resize -->
    <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


m13
  افضل مساهمة3
ها هوا قالب الخاص بي النسخه 3
الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };


$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = {  };
    }

    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }

        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
         {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
         });
        }
    }
    catch(e) { }

   return false;
};

//]]>
</script>

<h1 class="page-title">
   <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
</h1>
<div class="topic-actions">
   <div class="buttons">

<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<div class="newthreadTop">
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow">
<i class="fa fa-pencil-square-o"></i> إضافة موضوع جديد</a></div>
<!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<div style="margin:0 10px 2px 0;width: 90px !important" class="newpostTop">
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><i class="fa fa-reply"></i> اضافة رد</a></div>
<!-- END switch_user_authreply -->
   </div>

   <div class="pathname-box">
      <p>
            <a class="nav" href="{U_INDEX}"><span>{L_INDEX}</span></a>
            <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}"><span>{L_ALBUM}</span></a>-->
            {NAV_CAT_DESC}
        </p>
   </div>

   <p class="right">
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span>
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <script>(function(d, s, id) {
        var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
        if (d.getElementById(id)) return;
        js = d.createElement(s); js.id = id;
        js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
      }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
      <span class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></span>
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
   </p>

   <div class="pagination">
      {PAGE_NUMBER}
      &nbsp;&bull;&nbsp;
      <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
      <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
      &nbsp;&bull;&nbsp;
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
         var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
         var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
         var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
         var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
         var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
         var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
         insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_plus_menu -->
   </div>
   <div class="clear"></div>
</div>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<p class="pagination">{PAGINATION}</p>
<!-- END topicpagination -->
<p class="left-box"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></p>
<div class="clear"></div>
{POLL_DISPLAY}

<!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN hidden -->
      <div class="post {postrow.hidden.ROW_COUNT}">
         <div class="inner">
            <span class="corners-top"><span></span></span>
            <p style="text-align:center">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
            <div class="clear"></div>
            <span class="corners-bottom"><span></span></span>
         </div>
      </div>
   <!-- END hidden -->
   <!-- BEGIN displayed -->
      <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ROW_COUNT}{postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
         <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
            <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
         <div class="postbody">

            <ul class="profile-icons">
                               
               <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
                                  <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
               <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
               <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
               <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
               <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
               <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
                                 
            </ul>

            <h2 class="topic-title">{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h2>
            <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" />&nbsp;{L_TOPIC_BY}&nbsp;{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
            <div class="clearfix"></div>

            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
            <div class="vote gensmall">
               <!-- BEGIN switch_vote -->
               <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
               <!-- END switch_vote -->

               <!-- BEGIN switch_bar -->
               <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_plus -->

                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_minus -->
               </div>
               <!-- END switch_bar -->

               <!-- BEGIN switch_no_bar -->
               <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
               <!-- END switch_no_bar -->

               <!-- BEGIN switch_vote -->
               <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
               <!-- END switch_vote -->
            </div>
            <!-- END switch_vote_active -->

            <div style="display:none"></div>
            <div class="content clearfix">
               <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                  <!-- BEGIN switch_attachments -->
                  <dl class="attachbox">
                     <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                     <dd class="attachments">
                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                        <dl class="file clearfix">
                           <dt>
                              <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt=""/>
                           </dt>
                           <dd>
                              <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                              <span><a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
                              <!-- END switch_dl_att -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</span>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <span><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></span>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <span>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</span>
                           </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_post_attachments -->
                     </dd>
                  </dl>
                  <!-- END switch_attachments -->
            </div>
            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
            <!-- BEGIN switch_signature -->
            <div class="signature_div" id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
            <!-- END switch_signature -->
         </div>

         <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">
            <!-- div class="online2"></div-->
            <dl>
               <dt>
                  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                  <br /><strong style="font-size:1.2em">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
               </dt>
               <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
               <dd><br /></dd>
               <dd>
                  <!-- BEGIN profile_field -->
                  {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}<hr>
                  <!-- END profile_field -->
                  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
               </dd>
               <dd><br /></dd>
               <dd>
                  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
               </dd>
            </dl>
         </div>

         <div class="clear"></div>

         <p class="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></p>
         <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
      </div>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
      <hr id="first-post-br" />
      <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
<!-- END postrow -->

<a name="bottomtitle"></a>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<p class="pagination">{PAGINATION}</p>
<!-- END topicpagination -->

<p class="left-box"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></p>

<div class="clear"></div>

<div class="noprint">
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN watchtopic -->
<p class="right">{S_WATCH_TOPIC}</p>
<!-- END watchtopic -->
<!-- END switch_user_logged_in -->
</div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="post row2" id="ptrafic_close" style="display:none;font-size:1.3em;line-height:1.4em">
   <span class="corners-top"><span></span></span>
   <span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></span>
   <span class="ptrafic">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</span>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span>
</div>
<div class="post row2" id="ptrafic_open" style="display:'';font-size:1.3em;line-height:1.4em">
   <span class="corners-top"><span></span></span>
   <span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></span>
   <span class="ptrafic">&nbsp;{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</span>
   <div class="clear"></div>
   <div>
      <!-- BEGIN link -->
      &raquo;&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
      <!-- END link -->
   </div>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="post row1" id="forum_rules">
   <span class="corners-top"><span></span></span>
   <div class="h3">&nbsp;{L_FORUM_RULES}</div>
   <div class="clear"></div>
   <table class="postbody">
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules content">
            {RULE_MSG}
         </td>
      </tr>
   </table>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<hr />

<div class="topic-actions">
   <div class="buttons">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<div class="newthreadTop">
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow">
<i class="fa fa-pencil-square-o"></i> إضافة موضوع جديد</a></div>
<!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<div style="margin:0 10px 2px 0;width: 90px !important" class="newpostTop">
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><i class="fa fa-reply"></i> اضافة رد</a></div>
<!-- END switch_user_authreply -->
   </div>

   <div class="pathname-box">
      <p><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</p>
   </div>

   <div class="pagination">
      {PAGE_NUMBER}
   </div>
</div>
<div class="clear"></div>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<fieldset class="jumpbox">
   <label>{L_JUMP_TO}:&nbsp;</label>
   {S_JUMPBOX_SELECT}&nbsp;
   <input class="button2" type="submit" value="{L_GO}" />
</fieldset>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<form method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
<fieldset class="quickmod">
   <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

   <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
   <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
   <label>{L_MOD_TOOLS}:&nbsp;</label>
   {S_SELECT_MOD}&nbsp;
   <input class="button2" type="submit" value="{L_GO}" />
</fieldset>
</form>
<div class="clear"></div>
<p class="right">{S_TOPIC_ADMIN}</p>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN show_permissions -->
   <div class="h3">{L_TABS_PERMISSIONS}</div>
   {S_AUTH_LIST}
<!-- END show_permissions -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody .content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


ساظل انتظر حتي ياتي
هع
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى